The browser you are using is not supported. Some critical security features are not available for your browser version.

We want you to have the best possible experience with FATbit. For this you'll need to use a supported browser and upgrade to the latest version.

Terms & Conditions

 

Algemene Gebruiksvoorwaarden van de marktplaats "Shopingreen” 

 
Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "AGV”) zijn opgesteld door SHOPINGREEN BVBA, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0849.606.964, met maatschappelijke zetel te 161/48 Drève Richelle, 1410 Waterloo (hierna "SHOPINGREEN” of "wij”). Zij hebben als doel de toegangs-, gebruiks- en werkingsvoorwaarden van de onderhavige website vast te stellen die wordt geredigeerd door SHOPINGREEN en toegankelijk is via de domeinnaam www.shopingreen.be (hierna de "Site”).

De wettelijke informatie over de hostingdienstverlener en de Redacteur van de site wordt verstrekt in de wettelijke vermeldingen van deze site. Deze kunnen hier geraadpleegd worden.

De informatie over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens (beleid en verklaring) wordt verstrekt in het handvest betreffende de bescherming van de persoonsgegevens van de site. Dit handvest kan hier geraadpleegd worden [link naar het handvest].


1. Definities


De volgende termen betekenen het volgende:

 • "Redacteur” of "wij”: de redacteur van de Site, namelijk SHOPINGREEN zoals hierboven geïdentificeerd;
 • "Gebruiker” of "u”: iedere internetgebruiker die de Site bezoekt en/of zijn diensten gebruikt;
 • "Advertentie” : iedere boodschap, foto of andere inhoud die door de Gebruiker op de Site wordt toegevoegd;
 • "Adverteerder”: iedere Gebruiker die een Advertentie op de Site post;
 • "Verkoper”: iedere Adverteerder wiens Advertentie een product of een dienst te koop aanbiedt;
 • "Koper” : iedere Gebruiker die een in een Advertentie voorgesteld product of voorgestelde dienst koopt.

2. Aanvaarding of wijziging van de AVV


2.1. Het gebruik van de Site veronderstelt dat de Gebruiker tijdens het surfen kennis genomen heeft van de online AVV en alle bepalingen ervan aanvaardt. 

De aanmaak van een persoonlijke ruimte ("Ledenaccount”), de publicatie van een Advertentie, de verkoop of de aankoop van een product of dienst via de Site of, meer algemeen, het surfen op de Site impliceren dat de Gebruiker op de dag van zijn surfactiviteiten alle online AVV aanvaardt.

2.2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen zijn uitsluitend deze AVV van toepassing op de contractuele betrekkingen tussen SHOPINGREEN en de Gebruikers in het kader van de surfactiviteit en het gebruik van de Site, dit met uitsluiting van de bepalingen van de Gebruikers die deze contractuele betrekkingen niet kunnen veranderen of wijzigen, zelfs niet onrechtstreeks.  

2.3. De Redacteur behoudt zich het recht voor om deze AVV eenzijdig te wijzigen door een nieuwe versie van deze AVV op de Site te publiceren. De versie die aan de Gebruiker tegenstelbaar is, is de versie die online staat op de dag van de laatste surfactiviteit. Bij een wezenlijke wijziging van de AVV zal de Gebruiker per e-mail of via een bericht op de homepagina van de Site in kennis gesteld worden.


3. Rol van SHOPINGREEN / Aangeboden diensten 


3.1. De Site is een Marketplace voor bio-, ecologische en duurzame producten en/of diensten via welke Verkopers en Kopers met elkaar in contact gebracht kunnen worden. Zo stelt de Site aan de Verkopers ruimten ter beschikking die hen in staat stellen om, via een Advertentie, producten of diensten voor te stellen en te koop aan te bieden. Voor de Kopers voorziet de Site in een zoekmachine en de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen voor de producten die zij zoeken. 

3.2. De Redacteur van de Site handelt slechts als tussenpersoon tussen de Koper enerzijds en de Adverteerder en/of de Verkoper anderzijds. Deze laatsten sluiten via deze AVV een dienstverleningsovereenkomst met de Redacteur met als voorwerp het verstrekken van een technische contacttool. De Adverteerder en de Koper kunnen pas naderhand, indien zij dit wensen en onderhands, een overeenkomst bereiken over de verkoop van het/de in de Advertentie voorgestelde goed of dienst.

3.3. Als Redacteur van de Site vergemakkelijkt SHOPINGREEN de op de Site gerealiseerde transacties en blijft het derde partij bij de transacties tussen de Gebruikers. Het beperkt zich ertoe hen een ontmoetingsplaats te verstrekken met als doel hun eigen transacties tot een goed einde te brengen. Het is dus noch de koper, noch de verkoper van de op de Site aangeboden producten of diensten. SHOPINGREEN is in geen geval partij bij de verkoopovereenkomsten die tussen de Gebruikers tot stand kunnen komen en aanvaardt dus geen aansprakelijkheid die kan ontstaan of voortvloeien uit deze overeenkomsten. Het is bovendien niet de uitvoeringsagent, noch de gemachtigde van de Gebruikers. Deze laatsten zijn als enige verantwoordelijk voor de verkoop van producten of diensten en voor klachten of alle andere problemen in verband met de tussen hen tot stand gebrachte verkoopovereenkomsten. Hij is aan hen om eventuele conflicten tussen hen op te lossen, zonder interventie van SHOPINGREEN. 


4. Ledenruimte


4.1. De aanmaak van een Ledenaccount is een essentiële voorwaarde voor het gebruik van bepaalde diensten op de Site en met name voor de verspreiding van een Advertentie of de plaatsing van een bestelling. Hiertoe dient de Gebruiker het specifieke formulier in te vullen dat op de Site beschikbaar is en waarin hem gevraagd wordt een aantal persoonsgegevens te verstrekken. Hij verbindt zich ertoe correcte informatie te verstrekken. De Ledenaccount stelt de Gebruiker eveneens in staat om zijn Advertenties of op de Site geplaatste bestellingen te raadplegen. 

4.2. Indien de gegevens in de rubriek ‘Ledenaccount’ zouden verdwijnen als gevolg van een technische fout storing of een geval van overmacht, dan kan de Redacteur hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

De op de Site ingeschreven Gebruiker (het "Lid”) kan zijn ledenaccount raadplegen door in te loggen met zijn gebruikersgegevens (bij zijn inschrijving opgegeven e-mailadres en wachtwoord) of eventueel door gebruik te maken van systemen zoals inlogknoppen van derden op sociale netwerken.

4.3. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de bescherming van het wachtwoord dat hij heeft gekozen. Hij wordt aangemoedigd om complexe wachtwoorden te gebruiken en om een ander wachtwoord te gebruiken dan hetgene dat hij voor andere online accounts gebruikt. Indien de Gebruiker het wachtwoord vergeet is, dan heeft hij de mogelijkheid er een ander te genereren. Dit wachtwoord vormt de garantie voor de vertrouwelijkheid van de informatie die aanwezig is in zijn Ledenaccount en de Gebruiker verbindt zich er dan ook toe dit niet aan derden over te dragen of mee te delen. Doet hij dit wel, dan kan de Redacteur van de Site niet aansprakelijk gesteld worden indien op ongeoorloofde wijze toegang verkregen wordt tot de Ledenaccount van een Gebruiker. De via de Ledenaccount verrichte acties worden geacht gerealiseerd te worden door de Gebruiker die houder is van de Ledenaccount.

4.4. Iedere Gebruiker kan vrij zijn Ledenaccount sluiten en vragen op zijn gegevens op de Site te verwijderen. Hiertoe dient hij een e-mail te versturen naar het e-mailadres dat vermeld wordt in de wettelijke vermeldingen van de Site met het verzoek om zijn Ledenaccount te verwijderen.

4.5. De Redacteur behoudt zich het recht voor om de Ledenaccount van iedere Gebruiker te verwijderen die deze AVV schendt (met name, maar zonder dat dit voorbeeld een exhaustief karakter heeft, wanneer de Gebruiker bij zijn inschrijving en bij de aanmaak van zijn Ledenaccount bewust foute gegevens verstrekt heeft) en hij behoudt zich bovendien het recht voor om iedere Ledenaccount te verwijderen die minstens één jaar inactief is. Een uitgesloten Gebruiker kan geen aanspraak maken op enige vergoeding wegens deze verwijdering. Deze uitsluiting sluit voor de Redacteur niet de mogelijkheid uit om enigerlei ander recht tegen de Gebruiker te doen gelden.


5. Publicatie van Advertenties op de Site


5.1. De Gebruikers hebben de mogelijkheid om bij te dragen aan de inhoud van de Site, met name via de publicatie van Advertenties. Zij worden geacht de wet en de regelgeving te kennen en na te leven die van toepassing is op de producten of diensten waarop hun Advertenties en hun activiteiten betrekking hebben.

5.2. De Redacteur van de Site beperkt zich ertoe een hostingdienst te verstrekken in overeenstemming met artikel XII.19, §1 van het Wetboek van economisch recht. Hij is niet in staat noch verplicht om toe te zien op de door de Gebruikers op de Site geplaatste inhoud. De Redacteur van de Site heeft dus een verantwoordelijkheid als hostingdienstverlener en dient iedere Advertentie met een kennelijk onwettelijk karakter en met een karakter dat als zodanig wordt gemeld te verwijderen. De Redacteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een door een Gebruiker gepubliceerde onwettige inhoud indien het onwettige karakter van deze inhoud niet tevoren aan de Redacteur werd gemeld. Zo kunnen Gebruikers, indien een Adverteerder een onwettige advertentie online plaatst (inhoud die een inbreuk vormt op intellectuele eigendomsrechten, discriminerende inhoud of inhoud die aanzet tot geweld, aanbieding van een gereglementeerde dienst zonder toestemming, enz.), dit aan de Redacteur melden op het in de wettelijke vermeldingen van de Site vermelde e-mailadres. De Redacteur is dan verplicht om de Advertentie onmiddellijk van de Site te verwijderen.

5.3. De Redacteur heeft het recht om, zonder dat enige vergoeding aan de Gebruiker verschuldigd is, de volgende maatregelen te nemen indien een Gebruiker, bij het gebruik van de Site, de toepasselijke wettelijke of regelgevende bepalingen, de rechten van derden of deze AVV niet naleeft:
 • het geven van waarschuwingen voor de Gebruiker;
 • het verwijderen van de door de Gebruiker gepubliceerde Advertenties;
 • het blokkeren van de Gebruiker gedurende een beperkte periode;
 • de definitieve verwijdering van de Ledenaccount van de Gebruiker.
5.4. De Gebruikers kennen aan de Redacteur een kosteloze en niet-exclusieve licentie toe voor het gebruik van de inhoud van iedere Advertentie die de Gebruikers op de Site publiceren. Deze licentie geldt voor de hele wereld en gedurende de periode van de rechten in verband met de desbetreffende inhoud. Deze licentie biedt de Redacteur onder meer de mogelijkheid om, op welke drager ook, waaronder bij uittreksel of in gewijzigde vorm, de inhoud van enige door een Gebruiker gepubliceerde Advertentie te reproduceren of te verspreiden. Deze reproductie of verspreiding kan onder meer plaatsvinden op andere pagina's van de Site, in de reclameboodschappen van de Redacteur, in zijn nieuwsbrieven en op de websites van zijn partners. De Gebruikers zien er uitdrukkelijk van af dat hun naam of hun pseudoniem genoemd wordt tijdens een dergelijk hergebruik van de inhoud van één van hun Advertenties door de Redacteur.


6. Verplichtingen van de Verkopers


6.1. De Verkoper is als enige verantwoordelijk voor de verkoop van de producten of diensten die hij op de Site aanbiedt en voor de informatie die hij in dit verband geeft. Hij verbindt zich ertoe te goeder trouw en met naleving van de toepasselijke regelgeving te handelen.

6.2. De Verkoper is als enige verantwoordelijk voor de contracten die hij met de Kopers sluit en voor de informatie die hij verstrekt. In dit verband verbindt de Verkoper zich ertoe de toepasselijke wetgevende bepalingen na te leven, en in het bijzonder de regelgeving betreffende de bescherming van de consumenten en betreffende de verkoop op afstand. Hij verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om al zijn verplichtingen na te leven en, met name, om een kwaliteitsproduct of een kwaliteitsdienst te leveren. Hij garandeert dat het product of de dienst niet in strijd zijn met enigerlei toepasselijke wet, regelgeving of norm en dat het/hij geen inbreuk vormt op enigerlei rechten van derden.

6.3. De Verkoper die optreedt als professionele verkoper verbindt zich ertoe zijn hoedanigheid van professionele verkoper te melden aan de andere Gebruikers. Wanneer hij optreedt als professionele verkoper, dan vermeldt hij zijn ondernemingsnummer, zijn maatschappelijke benaming en alle andere door de wet opgelegde informatie. Een Verkoper die zich niet correct identificeert, kan de sancties opgelegd krijgen die zijn vastgesteld in de in paragraaf 5.3.

6.4. De door de Verkopers op de Site geplaatste Advertenties moeten voldoen aan de hierna vermelde regels. Is dit niet het geval, dan behoudt de Redacteur zich het recht voor om de Advertenties in kwestie te allen tijde te verwijderen:
 • een Advertentie mag slechts één keer per product geplaatst worden, waarbij de meest geschikte sectie/rubriek gekozen dient te worden;
 • de titel of de tekst van de Advertentie moet in het Frans en/of het Nederlands en/of Engels geschreven zijn, de enige talen die door de Site gebruikt worden; 
 • de inhoud van de Advertentie mag niet onjuist zijn en mag potentiële kopers niet misleiden;
 • de inhoud van de Advertentie mag geen persoonsgegevens bevatten en mag geen computervirus, een Trojaans paard of andere malware bevatten, noch een link naar dergelijke elementen bevatten;
 • de Advertentie moet het aangeboden product, en in het bijzonder zijn voornaamste kenmerken (samenstelling, inbegrepen accessoires, oorspronkelijke toestand, enz.) duidelijk en volledig beschrijven en moet ieder ander wettelijk verplicht element bevatten (met name krachtens boek VI van het Wetboek van economisch recht), alsook, in voorkomend geval, een link naar de toepasselijke algemene voorwaarden;
 • de verkoopprijs van de producten en diensten wordt door de Verkoper vrij bepaald, met inachtneming van de geldende wet- en regelgevingen. Hij moet op duidelijke en ondubbelzinnige wijze alle inbegrepen taksen en kosten (met name btw, verpakkingskosten, ecotaks, enz.) vermelden;
 • de leveringsmodaliteiten moeten gespecificeerd worden;
 • de in verband met de advertenties verstrekte illustraties (foto’s, tekeningen, enz.) moeten in overeenstemming zijn met de te koop aangeboden producten of diensten en de rechten van derden respecteren. De Adverteerder garandeert in dit verband dat hij, in verband met deze illustraties en andere beschermde elementen, over de rechten, en in het bijzonder over het intellectuele eigendomsrecht, beschikt die hem in staat stellen deze illustraties en elementen te gebruiken om de producten voor te stellen;
 • bij tweedehandsproducten moet de Advertentie een nauwkeurige beschrijving van de toestand van het product bevatten;
 • de Advertenties mogen geen voorbehoud bevatten in verband met de authenticiteit. De Adverteerders moeten erop toezien dat de producten en diensten die zij verkopen, authentiek zijn. 
 • de Advertenties mogen geen louter commerciële boodschappen bevatten waarvan het enige doel erin bestaat de onderneming van de Adverteerder of enigerlei verbonden onderneming te promoten.
6.5. De Adverteerder verbindt zich ertoe en garandeert dat hij in zijn advertenties alleen producten zal aanbieden waarvan hij eigenaar is en waarvoor hij over de rechten beschikt om ze te koop aan te bieden. De Adverteerder verbindt zich er in dit verband met name toe om geen namaak aan te bieden en om geen producten of diensten aan te bieden waarvan de commercialisering verboden of gereglementeerd is krachtens wettelijke, regelgevende of contractuele bepalingen (onder meer wegens het bestaan van een selectief distributienetwerk). Als gevolg van het bovenstaande mogen de volgende producten - het gaat hier om voorbeelden en deze lijst is niet limitatief - niet op de Site worden aangeboden:
 • artikelen die inbreuk maken op rechten van derden, met name intellectuele eigendomsrechten, beeldrecht, recht op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer of andere persoonlijkheidsrechten;
 • discriminerende artikelen of artikelen die aanzetten tot geweld of raciale, religieuze of etnische haat;
 • artikelen met pornografisch karakter of artikelen die op een andere wijze de openbare orde of goede zeden aantasten;
 • levende dieren;
 • menselijke organen:
 • oorlogswapens, wapens, munitie;
 • gestolen goederen;
 • alle soorten geneesmiddelen en drugs;
 • alle andere artikelen die niet wettelijk aangeboden of verkocht mogen worden.
6.6. De Adverteerder verbindt zich ertoe om op de Site alleen beschikbare producten of diensten aan te bieden en om van de Site onmiddellijk iedere Advertentie te verwijderen in verband met producten of diensten die niet meer beschikbaar zijn.


7. Online bestellingen / Verkopen tussen Gebruikers


7.1. Mits de voorafgaande aanmaak van een Ledenaccount (onder de hierboven beschreven voorwaarden) kan de Koper op de Site producten of diensten bestellen die in de Advertenties worden voorgesteld en via de Site het bedrag van zijn aankopen betalen. Iedere bestelling geeft aanleiding tot een bevestigingsbericht dat per e-mail naar de Koper en de Verkoper wordt gestuurd.

Na de betaling is het aan de Verkoper om de bestelling van zijn producten en diensten te beheren in overeenstemming met deze AVV. De verkoop komt tot stand tussen de Koper en de Verkoper zodra de Koper zijn bestelling op de Site heeft afgerond, onder voorbehoud van het gebruik door de Koper van zijn herroepingsrecht.

7.2. De Verkoper is verantwoordelijk voor de verzending en de levering van de bestelling aan de Koper of voor de goede reservering van de dienstverlening, in overeenstemming met de verzendings-, leverings- en/of reserveringstermijnen die op het ogenblik van de bestelling aan de Koper worden meegedeeld en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. 

7.3. De gegevens van de Koper worden voor de Verkoper toegankelijk zodra de betaling is uitgevoerd. Zodra de Verkoper klaar is om zijn bestelling te versturen of zijn dienst te verlenen, dient hij hiervan via de Site de Koper in kennis te stellen en hem de leveringsdatum of de geplande termijn voor de levering van het product of de dienst mee te delen. Indien de bestelling van een product verzonden wordt via een postdienst die een trackingmogelijkheid biedt, dan verbindt de Verkoper zich er eveneens toe het trackingnummer op zijn account te vermelden. De bestelde producten worden verzonden en geleverd voor risico van de Verkoper niettegenstaande iedere andersluidende vermelding in de algemene voorwaarden van de Verkoper.

7.4. De bij het plaatsen van de bestelling geregistreerde informatie bindt de Koper. Indien de Koper bij de aanmaak van zijn Ledenaccount een fout heeft gemaakt in zijn gegevens, dan kan de Verkoper niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan de Koper te leveren of voor leveringen die gedaan worden op verkeerde adressen.

Eventuele klachten, de uitoefening van het herroepingsrecht en aanvragen tot terugbetaling of tot garantie moeten door de Koper naar de Verkoper gestuurd worden en zullen rechtstreeks beheerd worden tussen Koper en Verkoper.


8. Beoordeling van de Adverteerders


8.1. De Redacteur kan aan de Kopers middelen ter beschikking stellen voor de beoordeling van de Adverteerders na de levering van het product of de uitvoering van de dienst waarop een Advertentie betrekking heeft.

De Redacteur van de Site voert geen controles uit van de door de Kopers gegeven beoordelingen, welke hij louter op de Site bewaart en vermeldt. Het kan echter genoodzaakt zijn om, zonder voorafgaande kennisgeving, een beoordeling te verwijderen waarvan de inhoud werd gemeld als zijnde onrechtmatig. De door de Koper achtergelaten beoordelingen, evenals zijn pseudoniem, zullen zichtbaar zijn voor elke Gebruiker van de Site. 

8.2. Iedere koper die een misleidende, leugenachtige of anderszins ongeoorloofde beoordeling publiceert kan de sancties opgelegd krijgen die zijn vastgesteld in artikel 5.3, onverminderd de andere rechten van de Redacteur en de Verkoper.


9. Commissie / servicekosten


Het surfen op de Site en de aanmaak van een Ledenaccount zijn gratis. 

In ruim voor de contactservice die hij aanbiedt, ontvangt de Redacteur de volgende kosten: 
 • De plaatsing van Advertenties kan aanleiding geven tot een door de Uitgever gefactureerde noteringsvergoeding volgens de voorwaarden beschreven in de rubriek "abonnementsformule" die op het dashboard van de verkoper kan worden geraadpleegd. De facturen worden elektronisch naar de adverteerders gestuurd en worden hen ter beschikking gesteld (in pdf-formaat) in hun ledenruimte;
 • iedere online bestelling geeft aanleiding tot de betaling van een commissie waarvan het bedrag, naargelang van de producten, schommelt tussen de 8 en de 20% van het bedrag van de bestelling. Zie hier tabel met commissiekosten per categorie producten. De Commissie wordt verworven en is opeisbaar zodra de Koper de bestelling op de Site heeft geplaatst, ongeacht de gebruikte betaalmethode. Zij wordt ontvangen via de online betaaldienst waarvan sprake in artikel 10.1. Zij geeft geen aanleiding tot terugbetaling, behalve indien de Koper zijn herroepingsrecht uitoefent en mits, in dat geval, een klacht wordt ingediend - met bewijsstukken ter ondersteuning - binnen de termijn en in de vormen voorgeschreven in artikel 16.2.
Vóór de publicatie van zijn Advertentie heeft de Verkoper steeds de mogelijkheid om de servicekosten die hem aangerekend worden, te bekijken en te beoordelen. Tenzij anders wordt bepaald, worden alle prijzen vermeld in euro (EUR). De Redacteur behoudt zich het recht voor om zijn beleid ten aanzien van verkoop- en commissiekosten en zijn tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking 15 dagen na het online plaatsen ervan op de Site en zijn niet van toepassing op de reeds gepubliceerde advertenties.


10. Betalingen


De betaling van de aankopen alsook van de commissies van de Redacteur gebeurt via een online Betaaldienst.

10.1. Online betaaldienst

De Site biedt een online betaaldienst die beheerd wordt door een derde partij, SAS de droit français Limonetik, een organisatie die erkend is als Betalingsinstelling door de Autorité de Contrôle prudentiel et de Résolution (ACPR) in Frankrijk en die voorkomt op de lijst die wordt bijgehouden door de Banque Nationale de Belgique (BNB) van Europese instellingen die hun diensten in België mogen verlenen in het kader van het vrij verrichten van diensten.


Toegang tot de betalingsdienst vereist de voorafgaande opening van een betaalrekening. De voorwaarden voor het openen van deze betaalrekening en de voorwaarden voor het gebruik van de betalingsdiensten zijn vastgelegd in een raamcontract dat bestaat uit de algemene voorwaarden voor het gebruik van de betalingsdienst en de door Limonetik opgelegde tariefvoorwaarden. Deze documenten vormen een onlosmakelijk geheel en worden op het moment van registratie rechtstreeks naar de verkoper gestuurd. De opening van de betaalrekening vereist hun uitdrukkelijke en voorafgaande aanvaarding door een handgeschreven of elektronische handtekening in overeenstemming met het reglement voor Gebruikers die voor niet-professionele doeleinden handelen. Elke prijswijziging die Limonetik aan de Uitgever bekendmaakt, zal onmiddellijk worden meegedeeld aan de Gebruikers met een betaalrekening. Zij treden in werking binnen twee maanden na verzending van de kennisgeving aan de uitgever.

 
10.2.      Ecochèques 

Zolang de betaling gebeurt vanaf een IP-adres in België, zijn Limonetik en PayZen gemachtigd om, onder de wettelijke voorwaarden, de betaling te aanvaarden met ecocheques in elektronische vorm, uitgegeven onder het merk Ticket EcoChèque. Terugbetaling is echter niet mogelijk met deze betalingswijze.
 


11. Aansprakelijkheid


11.1. De Dienst en de Advertenties worden aan de Gebruiker verstrekt in de toestand waarin ze beschikbaar zijn ("as is” en "as and when”). De Redacteur garandeert niet de juistheid, de relevantie, de exhaustiviteit of de toepasbaarheid voor een specifiek gebruik van de Site of de Advertenties. Het is aan de Gebruiker om zich ervan te vergewissen dat de Site en de Advertenties zijn afgestemd op zijn behoeften. 

11.2. De Redacteur is niet verantwoordelijk voor de Advertenties van de Gebruikers en voor hun inhoud en waarheidsgetrouwheid. De Redacteur kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade die zich zou voordoen aan het computersysteem van de Gebruiker en/of voor het verlies van gegevens die voortvloeien uit het gebruik van de Site door de gebruiker.

11.3. De Redacteur van de Site kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een technische onbeschikbaarheid van de verbinding, ongeacht of deze te wijten is aan overmacht, onderhoud, een actualisering, een wijziging van de Site, een interventie van de hostingdienstverlener, een interne of externe staking, een netwerkstoring of een stroomuitval.

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat de surfactiviteit en het gebruik van de Site afhangen van de goede werking van het internet en van systemen en diensten van derden. De Redacteur van de Site is slechts gebonden door een inspanningsverplichting; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals het verlies van gegevens, hacking, virussen, onderbreking van de dienst en dergelijke.

11.4. Iedere Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk de Site te gebruiken op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid. De Site verstrekt informatie ter indicatie, met gebreken, fouten, weglatingen, onjuistheden en andere eventuele ambivalenties. SHOPINGREEN kan als Redacteur in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor:
 • enigerlei rechtstreekse of onrechtstreekse schade, onder meer ten aanzien van het verlies van winst, winstderving, het verlies van klanten, gegevens of reputatie die onder andere kunnen voortvloeien uit het gebruik van de Site of, in tegendeel, uit de onmogelijkheid om de Site te gebruiken;
 • een storing, het niet beschikbaar zijn van toegang, een verkeerd gebruik, een slechte configuratie van de computer van de Gebruiker of het gebruik van een weinig courante browser;
 • de inhoud van de reclameboodschappen en andere links of externe bronnen die door de Klanten vanaf de Site toegankelijk zijn.
11.5. Zoals hiervoor verduidelijkt treedt SHOPINGREEN niet op in transactie tussen Kopers en Verkopers. Bijgevolg is SHOPINGREEN niet verantwoordelijk voor de controle over de geregistreerde voorwerpen en sluit het iedere garantie of aansprakelijkheid ten aanzien van zulke transactie uit. Zo kan het niet aansprakelijk gesteld worden voor de niet-uitvoering van het tussen Gebruikers gesloten contract, noch voor enigere rechtstreekse/onrechtstreekse schade, verlies van exploitatie, verlies van winst, schade of kosten, die zouden kunnen voortvloeien uit dergelijke niet-uitvoering.

11.6. Mocht SHOPINGREEN evenwel, onverminderd de in deze AVV vastgestelde bepalingen, tegenover een Gebruiker aansprakelijk gesteld worden, dan kan die aansprakelijkheid nooit hoger zijn dan het hoogste van de volgende bedragen: (a) het totale bedrag van de commissies die betaald werden tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de indiening van de aansprakelijkheidsvordering; of (b) 150 euro.  


12. Hyperlinks


12.1. De Site kan hyperlinks naar andere sites van derden bevatten.
De Gebruiker erkent bijgevolg dat de Redacteur niet aansprakelijk gesteld kan worden voor enigerlei bewezen of vermeende schade of verliezen, die het gevolg zijn van of verband houden met het gebruik of het feit dat hij kennis genomen heeft van de inhoud, reclame, producten of diensten die beschikbaar zijn op deze externe sites of bronnen. Bovendien kunnen de gebruiksvoorwaarden van deze externe sites verschillen van deze AVV. De Redacteur nodigt de Gebruiker uit om kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op deze externe sites of bronnen.

12.2. Mocht één van de hyperlinks op de Site, ondanks de inspanningen van de Redacteur, evenwel naar een website of internetbron leiden waarvan de inhoud voor een Gebruiker niet in overeenstemming is of lijkt met de eisen van de Belgische wet, dan verbindt die Gebruiker zich ertoe om onmiddellijk contact op te nemen met de Redacteur via het in de wettelijke vermeldingen van de Site opgenomen e-mailadres, om hem het adres van de pagina’s van de desbetreffende externe site en de redenen van de vermeende onwettigheid mee te delen.


13. Cookies


13.1. Dankzij een ‘Cookie’ is het mogelijk de Gebruiker van de Site te identificeren, zijn raadpleging van de Site te personaliseren en de weergave van de Site te versnellen dankzij de registratie van een gegevensbestand op zijn computer. De Site kan voornamelijk ‘Cookies’ gebruiken om 1) navigatiestatistieken te verkrijgen en zo de ervaring van de Gebruiker te verbeteren, en 2) de toegang tot een ledenaccount en tot inhoud mogelijk te maken die niet toegankelijk is zonder verbinding.

13.2. De Redacteur is verantwoordelijk voor de verwerking ten aanzien van de door de Site gebruikte cookies. De Site kan echter derde cookies bevatten zoals cookies van sociale netwerken (Facebook, LinkedIn, Google+, enz.) of analysecookies van derde sites zoals Google Analytics. De Redacteur controleert niet het gebruik van de door deze derde geïnstalleerde cookies. De Redacteur nodigt de Gebruiker uit om kennis te nemen van het gebruik dat deze derden maken van de door de cookies verzamelde gegevens.

De Redacteur verbindt zich ertoe om de inhoud van de ‘Cookies’ die hij verzamelt nooit rechtstreeks mee te delen aan derden, behalve in geval van een wettelijke eis.
De Gebruiker kan de registratie van ‘Cookies’ weigeren of zijn browser zo configureren dat hij in kennis gesteld wordt alvorens de ‘cookies’ te aanvaarden. Hiertoe dient de Gebruiker de instellingen van zijn browser aanpassen:

14. Toegang en beschikbaarheid van de Site/Helpdesk 


14.1. De toegang tot de Site is voorbehouden voor personen die rechtsbekwaam zijn om de Site te gebruiken en om contracten te sluiten. Bijgevolg zijn de toegang tot en het gebruik van de Site verboden voor minderjarigen en, meer algemeen, voor iedere persoon die niet over de bekwaamheid beschikt om contracten te sluiten.

14.2. De Redacteur doet zijn uiterste best om de Site permanent toegankelijk te houden, onder voorbehoud van het onderhoud en de actualisering van de Site of van de servers waarop hij gehost is. Indien de Site, wegens technische problemen of problemen van andere aard, niet toegankelijk is, dan kan de Gebruiker geen aanspraak maken op een schadevergoeding of andere vergoeding.

14.3. De klantendienst van de Site is per e-mail bereikbaar op het adres contact@shopingreen.be, of per brief op het adres dat is opgenomen in de wettelijke vermeldingen. De Redacteur verbindt zich ertoe binnen 15 dagen te antwoorden.


15. Intellectuele eigendomsrechten


15.1. Alle elementen op de Site behoren toe aan de Redacteur of worden door de Redacteur gebruikt met de toestemming van hun eigenaar. Zoals hierboven vermeld met betrekking tot de door de Gebruikers gepubliceerde Advertenties, heeft de Redacteur een kosteloze en niet-exclusieve gebruikslicentie in verband met de inhoud van deze Advertenties. 

15.2. Iedere niet-toegestane verspreiding, reproductie of aanpassing van de merken, logo’s, tekstinhoud, pictogrammen, beelden, foto's, video’s of andere op de site aanwezige inhoud is ten strengste verboden en kan een inbreuk vormen op de intellectuele eigendomsrechten van de Redacteur. Dit verbod is echter niet van toepassing op de Gebruikers met betrekking tot de inhoud van de Advertenties die zij zelf gepost hebben, onverminderd de rechten die zij aan de Redacteur hebben toegekend op deze inhoud.

15.3. De Redacteur kan, voor gebruikers die het bovenstaande verbod zouden overtreden, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding, de toegang tot de Site verwijderen, onverminderd de andere rechten van de Redacteur, met name het recht om de Gebruiker in rechte te vervolgen om de vergoeding van het veroorzaakte nadeel of de staking van de inbreuk te verkrijgen alsook het recht om de andere sancties toe te passen zoals bedoeld in artikel 5.3 van deze AVV.


16. Kennisgevingen en klachten


16.1. Iedere kennisgeving of ieder bericht in verband met deze AVV, de wettelijke vermeldingen of het handvest in verband met de bescherming van de persoonsgegevens moet schriftelijk gebeuren en per aangetekende of gecertificeerde post of per e-mail verstuurd worden naar het adres dat opgenomen is in de wettelijke vermeldingen van de Site [een link voorzien], met vermelding van de gegevens, naam en voornaam van de kennisgever alsook het voorwerp van het bericht. De Redacteur kan in het kader van een kennisgeving aanvullende informatie vragen.

16.2. Iedere klacht in verband met het gebruik van de Site, van de door de Redacteur aangeboden diensten of van de pagina’s van de Redacteur op eventuele sociale netwerken, de AVV, de wettelijke vermeldingen of het handvest in verband met de bescherming van de persoonsgegevens moet per e-mail ingediend worden op het adres dat is opgenomen in de wettelijke vermeldingen van de Site, en dit binnen 30 dagen na de dag van waarop het probleem is ontstaan dat aan de basis ligt van de klacht. Na het verstrijken van deze termijn is enigerlei eis tegenover SHOPINGREEN niet meer ontvankelijk. 

16.3. Het is mogelijk dat de Site onjuistheden, fouten of informatie bevat die in strijd is met de AVV, de wettelijke vermeldingen of het handvest in verband met de bescherming van de persoonsgegevens. Bovendien is het mogelijk dat door derden ongeoorloofde wijzigingen worden aangebracht aan de Site of aan aanverwante diensten (sociale netwerken ...). Bij tegenstrijdigheid heeft de tekst van deze AVV, van de wettelijke vermeldingen en van het handvest betreffende de bescherming van persoonsgegevens voorrang. Wanneer dergelijke situatie aan onze aandacht zou ontsnappen, dan kan de Gebruiker contact opnemen met de Redacteur via brief of via het e-mailadres dat is opgenomen in de wettelijke vermeldingen van de Site, met een beschrijving van de fout en de plaats daarvan (URL), alsook met alle informatie die nodig is om contact met hem te kunnen opnemen.


17. Onafhankelijkheid van de bepalingen


17.1. De bepalingen van deze AVV worden geacht deelbaar te zijn. Indien een bepaling onwettig, nietig of niet-afdwingbaar geacht wordt, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

17.2. De AVV vervangen alle schriftelijke of mondelinge vorige of huidige overeenkomsten. Zij kunnen niet door de Gebruiker overgedragen of in sublicentie gegeven worden.

17.3. Bij gerechtelijke of administratieve procedures in verband met de AVV kan een gedrukte versie van de AVV en van alle in elektronische vorm gegeven berichten gevraagd worden. De partijen komen overeen dat alle briefwisseling in verband met deze AVV opgesteld moet zijn in het Frans.


18. Geschillen / toepasselijk recht / bemiddeling


18.1. Deze AVV vallen onder de toepassing van het Belgische recht en ieder eventueel geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

18.2. In geval van een geschil tussen een Gebruiker en de Redacteur verbinden de partijen zich ertoe om, in de mate van het mogelijke, te proberen hun geschil in der minne te regelen, evenwel met dien verstande dat de pogingen om het geschil in der minne te regelen de termijnen niet schorsen voor het instellen van de rechtsvorderingen. 

18.3. In overeenstemming met boek XVI van het Wetboek van economisch recht biedt SHOPINGREEN BVBA aan zijn particuliere klanten, in het kader van geschillen die niet in der minne opgelost zouden kunnen worden, de Consumentenombudsdienst aan. De gegevens van deze dienst zijn:

Consumentenombudsdienst
Koning Albert II laan 8
1000 Brusselse
Tel.: 02 702 52 20
Fax: 02 808 71 29

Er wordt op gewezen dat de bemiddeling niet verplicht is maar uitsluitend wordt aangeboden om geschillen op te lossen zonder tussenkomst van het gerecht.


Alle rechten voorbehouden - 22 augustus 2017